Seeni’ karta Ximonkon Piya’yami nempa’ka’pi miri Universidade Mato Grosso pon moroopai Campus Universitario Sinop ponkon rakkri xima.

Seeni’ kartaapo Piya’yami ya teneepu’tikon menukasa’ miri moriipe itektonkon rakkri moreyami’ ya ipu’tito’pe moroopai to’ senuwaato’pe tepaatakon tera’mai teeko’manto’konta’.

Ptaa tera’masen hin pi to’ senkama’pi miri moreyami ya o’ma’kon rikkii pata poronkon ipu’tito’pe kai’ma. To’ serukon, to’ e’to moroopai o’non ye’kape pran tito’ya moroopai to’ yepi niri.

Baixar: coronavirus macuxi

Thank you for your upload